MOSKEE EN JIHAD Soldaten van Allah en kazernes voor de Jihad! Moskee als de belangrijkste basis voor de Jihad reist overal de grond uit..In de moskeeën opgevoed en getrainde nieuwe generaties die een plekje willen veroveren, nemen deel aan de islamitische jihad! Volgens Islam, een moskee zonder jihadistische doel, is niet denkbaar! De geplande bouw van 674 nieuwe moskeëen zullen de kern gaan vormen van de totstandkoming van een nieuwe, parallelle Islamitische maatschappij in Nederland.

MOSKEE EN JIHAD

Soldaten van Allah en kazernes voor de Jihad!

Moskee als de belangrijkste basis voor de Jihad reist overal de grond uit..In de moskeeën opgevoed en getrainde nieuwe generaties die een plekje willen veroveren, nemen deel aan de islamitische jihad!

Volgens Islam, een moskee zonder jihadistische doel, is niet denkbaar!
De geplande bouw van 674 nieuwe moskeëen zullen de kern gaan vormen van de totstandkoming van een nieuwe, parallelle Islamitische maatschappij in Nederland.

Bij de geplande bouw van een enorme moskee in Amsterdam zou een soort nieuwe kernreactor worden tegen de Nederlanders die niet willen bekeren tot de islam. 

Als we naar de ontwerp kijken, zie we dat de minaretten op raketten lijken..
De koepel van de westermoskee van Job Cohen lijkt echt op een kernreactor.

Jihad roept nu uiteindelijk schrikbeelden op van islamitische geweld. Er bestaan verschillende vormen en fases van Jihad, moskeebouw is een belangrijke stap voor de jihad, dit is afbakening, waarin opvoeding en training beoefend kan worden. Verschillende middelen van Jihad zonder moskee niet kunnen getest worden.
De namen van nieuw gebouwde moskeeën zijn ook niet bepaald in harmonie met de zogenaamd geruststellende ‘islam is vrede’ slogan. Veel moskeeën krijgen de namen van Islamitische krijgsheren, zoals Fatih Sultan Mehmet, veroveraar van Constantinopel. ‘Dat vormt onmiskenbaar een onderdeel van hun agenda…De moslims willen niet alleen hun aanwezigheid kenbaar maken, maar deze ook versterken en uitbreiden. 

Hoe meer moskeen in Nederland, hoe meer islamitische jihad strijders die klaarstaan om
terreuracties te plegen. En zij tobben over kinderen en jeugdigen die van diverse kanten (op islamitische scholen, in hun moskee, via andere extremistische organisaties) worden blootgesteld aan de propaganda van de islamitische krijgsheren.

Daarnaast lachen de moslims de autoriteiten gewoon uit door bijvoorbeeld bouwvoorschriften aan hun laars te lappen. Bij een moskee in Utrecht werden 41 meter hoge minaretten gebouwd, terwijl 24 meter was toegestaan. Ook de koepel was 4 meter hoger dan de bouwvergunning.

Liberale jihad bestaat niet, liberale moskee is ondenkbaar!

De bouw van mega moskeeën, gefinancierd door de machthebbers van allerlei externe mogendheden die het woord democratie nog moeten uitvinden, moet onmiddellijk stoppen. Gesponsord vanuit Saoedie-Arabië, Iran, Marokko, Turkije, Pakistan, gelobbyd door infiltranten (bv de Milli Gorus, Diyanet, Güllen beweging), gaat het hier niet alleen om een religieuze zaak. De islam is op de eerste plaats een politieke ideologie, die in de hele wereld verderf zaait. De islam is een anti-democratisch en anti-westers denksysteem dat langs democratische weg onze samenleving tracht binnen te sluipen, om het van binnen uit te hollen en te vernietigen, om uiteindelijk de boel over te nemen. Dit is echt een duivelse actie van de Moslims. 

Deze regering wilt niet de moskeeën en andere organisaties van waaruit jihad propaganda wordt bedreven te sluiten.

Deze regering gelooft niet dat alle moslims in principe geloven in de legitimiteit van jihad,
Deze regering denkt niet dat ze alleen van mening verschillen over wanneer hun Jihad mag worden gevoerd,
Deze regering vindt niet dat de moskeen tikkende tijdbommen zijn..!
De verspreiding van het Jihadisme in Nederland is al decennia aan de gang…Deze strijd heeft alles te maken met de olierijkdom van Saoedi-Arabië, de bakermat van deze stroming. Olie dollars worden gebruikt vaak voor de bouw van moskeeën en het opzetten van een koloniale religieuze infrastructuur in Nederland.
Saoedi-Arabië speelt een actieve rol in de islamitische groei, via de oprichting van zendingsorganisaties en heeft bekeerlingen nodig in het gastland en gelijktijdig heeft Nederlandse overheid zich opgemaakt om te buigen en te knipmessen voor chanterende oliesjeiks.
Moskee bouwers, jihadisten beweren dat het huidige moskeen het aantal bezoekers niet kan huisvesten en eisen nog grotere moskeen.

Oude garde prominenten vinden jihadisten activiteiten in Nederland geen enkele probleem, dus de bouw van haatketen zal gewoon doorgaan, net als de import van miljoenen kanslozen. 

Het feest is nu afgelopen. Dit zijn net de vraagstukken die via referenda zouden moeten opgelost worden. 

2 thoughts on “MOSKEE EN JIHAD Soldaten van Allah en kazernes voor de Jihad! Moskee als de belangrijkste basis voor de Jihad reist overal de grond uit..In de moskeeën opgevoed en getrainde nieuwe generaties die een plekje willen veroveren, nemen deel aan de islamitische jihad! Volgens Islam, een moskee zonder jihadistische doel, is niet denkbaar! De geplande bouw van 674 nieuwe moskeëen zullen de kern gaan vormen van de totstandkoming van een nieuwe, parallelle Islamitische maatschappij in Nederland.

 1. wanneer dringt dit nou eens echt door ……. als dat gebeurt, zijn we er en gaat er wat aan gedaan worden. Maar de hele regering is blind, doof en als ik niet beter wist ook nog dom geboren en nooit wat bijgeleerd. Ik wil niet discrimineren maar hoe kan ik anders als ik zelf zwaar gediscrimineerd wordt door de Islamitische extremisten (die zich in inmiddels al in onmetelijke aantallen al in Nederland bevinden) EN door mijn eigen regering.

 2. Moskee Bouwers en Jihadi’s!

  Het is onvoorstelbaar dat D66,VVD, Christenen, moderne academici en sociaal democraten de islam blijven propageren als een zachtmoedige en vredelievende godsdienst. Dat wordt gelogenstraft door honderden gewelddadige teksten uit koran en hadith, zowel als door de gewelddadige islamitische geschiedenis en jihadisten van nu!

  Groeiend verzet van de bevolking tegen het migratie en moskeebouw wordt nog steeds door de overheid genegeerd. De overheid volhard in het verdwaasde beleid, waardoor de toestand steeds sneller escaleert. VVD, net als D66, PVDA en CDA, wilt de moskeebouw in Nederland niet ontmoedigen…! Een broeinest van jihadisme in Nederland is juist de moskee geworden. Dit zijn geen onschuldige constituties, het is beslist geen plaats waar aan kinderen ‘een gematigde versie van de islam’ wordt bijgebracht. 
  Jihadistische hebzucht en de stelling dat de hele wereld aan mohammed toebehoort en aan hem belasting moet betalen voor het onderhoud, wordt nu ook in Nederlandse moskeen gepropageerd…

  Niettemin blijft VVD net als PVDA, CDA en D66, de islam propageren als de godsdienst van de vrede en vergeet men maar liever de veertien eeuwen durende veroveringsoorlogen tegen het gekerstende Europa.

  Uitspraken van de profeet Mohammed over de heilige oorlog

  Door moslims wordt Mohammed altijd afgeschilderd als vredelievend, zachtmoedig, edelmoedig, vergevingsgezind, nobel, rein, enzovoorts. De juistheid daarvan kan iedereen zelf beoordelen aan de hand van onderstaande hadith teksten.

  SUNAN ABU-DAWUD, BOEK 14: Jihad 

  14.2473: Er zal geen einde komen aan migratie tot het berouw ophoudt en berouw zal niet eindigen voor de zon opkomt in het Westen.

  14.2478: Een deel van mijn gemeenschap zal blijven vechten voor het recht en hun tegenstanders overwinnen tot de laatste van hen vecht met de antichrist

  14.2493: Hij die uittrekt in naam van Allah en sterft of wordt gedood is een martelaar, of zijn nek breekt door een val van zijn paard of kameel, of wordt gestoken door een giftig schepsel, of sterft in zijn bed, of door welke dood dan ook, is een martelaar en zal naar het paradijs gaan 

  14.2497: Wie niet deelneemt aan een krijgstocht (jihad) of die uitrust, of goed zorgt voor de familie van een krijger zal door Allah worden getroffen met een plotselinge ramp.

  14.2498: Gebruik uw bezit, uw persoon en uw tong in de strijd tegen de meetgodendienaars.

  14.2520: De krijger krijgt zijn beloning en degene die hem zijn uitrusting geeft krijgt zijn eigen beloning en die van de krijger.

  14.2526: Drie dingen vormen de grondslag van het geloof: Niemand te doden die zegt: ”Er is geen God behalve Allah”en hem geen zondaar te noemen ongeacht welke zonden hij begaat en hem niet van de islam te excommuniceren voor welke handeling dan ook. En de heilige oorlog zal worden gevoerd zonder ophouden, vanaf de dag dat Allah mij als profeet heeft gezonden tot de dag dat het laatste lid van mijn gemeenschap met de antichrist zal vechten.

  14.2535: Allahs apostel zei: Als iemand vecht in Allah’s naam gedurende de korte tijd tussen het twee maal melken van een kameel, zal hij verzekerd zijn van het paradijs. Als iemand Allah oprecht verzoekt om gedood te worden en dan sterft of gedood wordt zal hij de beloning van een martelaar krijgen.

  14.2610: De apostel van Allah beval hem Ubna aan te vallen en de plaats te verbranden.

  14.2626: Wanneer de apostel van Allah op krijgstocht ging zei hij: O Allah, gij zijt mijn hulp en mijn steun; Door u ga ik voort, door u val ik aan, en door u vecht ik.

  14.2631: Wanneer de profeet op krijgstocht ging deed hij altijd of hij ergens anders heen ging en zei hij : oorlog is bedrog.

  14.2632: Allah’s apostel benoemde Abu Bakr tot onze commandant en wij vochten met enige heidenen, die wij ‘s nachts aanvielen en doodden. Onze oorlogskreet was die nacht “doodt; doodt;” Salamah zei: die nacht doodde ik eigenhandig heidenen van zeven huishoudens.

  14.2635: Mij (de profeet) is bevolen tegen mensen te vechten tot dat zij getuigen dat er geen God is behalve Allah, dat Mohammed zijn dienaar en zijn apostel is, zij zich bij het gebed in de zelfde richting keren, eet wat wij slachten en bidden zoals wij. 

  14.2660: De meest genadige mensen zijn gelovigen die anderen doden.

  14.2664: Doodt de oude mannen die heiden zijn, maar spaar hun kinderen.

  14.2681: Wij vochten samen met AbdurRahman. Vier ongelovige vijanden werden bij hem gebracht. Hij beval dat zij in gevangenschap moesten worden gedood.

  14.2685: Op de dag van de slag van Badr stelde de profeet het losgeld voor de mensen uit het voor-islamitische Arabië op vierhonderd dirhams per hoofd.

  14.2697: Wij waren op expeditie met AbdurRahman. Sommigen stalen van de oorlogsbuit. De apostel van Allah verbood iets van de buit te nemen voordat die werd verdeeld.

  14.2715: De apostel van Allah oordeelde dat een krijger recht had op wat hij roofde van de man die hij doodde en dat dit niet verdeeld hoefde te worden in vijfden.

  14.2730: Het leger bestond uit vijfduizend mannen, waarvan driehonderd ruiters. Hij gaf twee delen van de buit aan de ruiters en een deel aan het voetvolk.

  14.2737: De profeet stuurde een detachement naar Najd. Ik ging met hen mee en kreeg overvloedige rijkdom. Onze commandant gaf ieder van ons een kameel als beloning. Daarna kwamen wij bij de profeet die de oorlogsbuit onder ons verdeelde. Nadat hij een vijfde deel voor zich zelf had genomen kreeg ieder van ons twaalf kamelen.

  14.2756: Ik hoorde de apostel van Allah zeggen: als je geen gezant was zou ik je onthoofden. Maar vandaag ben je geen gezant. Daarop beval hij een helper om hem te doden. Hij onthoofde hem op het marktplein.

  14.2781: Wie met heidenen omgaat en met hen leeft is een van hen.
  Schande voor de hele VVD!

  VVD stopt dus niet, maar er wordt op gewezen dat de moskeebouwers ISIS sympathiseren en samenwerken met allerlei Jihadistische organisaties uit midden-oosten!
  Moskeebouwers zijn geen vredesactivisten! 
  “Gematigde moslims” bouwen geen middeleeuwse megamoskeen! Moskee Bouwers in Nederland zijn niet gematigd! Er bestaan verschillende vormen en fases van Jihad, moskeebouw is een belangrijke stap voor de jihad, dit is afbakening, waarin opvoeding en training beoefend kan worden.

  Alle moskeen in nederland propageren dat de islam niet in staat is toe gedeeld te worden, en wordt geheel aangenomen met zijn credo en systeem en het is niet toegestaan (Jaiz) om een deel van zijn wetten te verloochenen. (DIT IS PUUR FUNDAMENTALISME)

  Het moet ieder weldenkend mens duidelijk zijn dat deze islamieten nieuwe burgeroorlogen gaan ontketenen in welke westerse samenleving dan ook… Jihad, heilige oorlog van Moslims wordt door koran en hadith expliciet en nadrukkelijk gecommandeerd.

  Het is pure grootheidswaanzin zoveel moslims daartoe uit te nodigen! Uit meest islamitische landen stromen nog steeds ongeschoolde migranten en zogenaamde asielzoekers, voor wie hier geen werk is, naar ons uitkeringsparadijs.

  De verkondiging van haat en verachting jegens ongelovigen en het verbod op contact met ongelovigen houd moslims in een isolement omtrent de megamoskeen. Ruwweg 79 % van de moslims leeft hier van uitkeringen met weinig zicht op verbetering, zelfs nog in de derde en vierde generatie. 

  De overheid zal een eind moeten maken aan het voornaamste wapen van de islam, immigratie en moskeebouw! Megamoskeen met de hoge minaretten zullen immers de allergrootste islamitische migratiestromen ooit naar het Westen te stimuleren en wordt de Westerse samenleving en democratische rechtsorde voorgoed vernietigd.

  Met Vriendelijke Groeten,

  Victor Leman, Florac Bosch, H. Westerdam, P. Westerdam, S. Leobergen, Arto Troyer, S. E. Konne, A. Thores, L. H. Dekker. W. Karmann, N. Korser, H. Vlaams, Berna Akker, R. E. Zycke, Adriana T., E. Born

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s